Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
browser
5474 8eb7
browser
6932 6330
5935 feb5 500

anachoretique:

Salvador Dali and Gala, “Night in a Surrealist Forest” dinner party, 1941.

browser
5597 84b6 500
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak
browser
5602 0f6f
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak
browser
5605 5651 500
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak
browser
5613 2b95
Reposted fromkatalama katalama
browser
0968 51ba
browser
6852 3c03
browser
5646 2ea2 500
Reposted fromneddy neddy
browser
5657 aa2b 500
browser
Wy­bit­ne umysły były zaw­sze ata­kowa­ne przez mier­no­ty, którym trud­no pojąć, że ktoś może odmówić śle­pego hołdo­wania panującym przesądom, de­cydując się w za­mian na od­ważne i uczci­we głosze­nie włas­nych poglądów.
— Albert Einstein
Reposted fromikhakima ikhakima
browser
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
browser
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromsoviolently soviolently
browser
5675 4454
Reposted fromrol rol
browser

Reposted fromcrdwvaezfxsq crdwvaezfxsq
browser
5702 6570
Reposted fromthinredline thinredline
browser
5710 7295
,,Niebo rośnie na miarę naszej dzisiejszej miłości." - Józef Tischner (1921-2000)
Reposted fromzf zf
browser
5713 7ebc
Reposted fromthinredline thinredline
browser
5720 2148
Reposted frommairvenn mairvenn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl